Obchodné podmienky

V podstate je to veľmi jednoduché, vyberiete si tovar, zaplatíte ho online alebo pri dovoze a my sa postaráme, aby ste boli vždy spokojní.

Výhrada vlastníctva
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.

Dodanie predmetu kúpy
Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode VINO-PORT.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady na prepravu hradí kupujúci spolu s tovarom pred odoslaním, na mieste pri doručení kuriérom alebo osobnom odbere. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu. Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená, ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu, a to je do 5 pracovných dní od vytvorenia objednávky.
Pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu 50€, kupujúci uhrádza aj poplatok za doručenie tovaru. V rámci Slovenskej republiky pri kúpe tovaru v celkovej hodnote nad 50 €, poskytujeme 100 % zľavu z dopravy!

Zrušenie zmluvy
Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:
-kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
-kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.
Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu 35 eur. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.

V prípade ak objednávate viac kusov než je aktuálne na sklade, systém Vám neumožní vytvoriť objednávku. Následne budete nami e-mailom alebo telefonicky informovaný o dostupnosti a aktuálnej cene uvedeného výrobku. Môžete sa rozhodnúť pre okamžité doručenie tovaru, ktorý je na sklade, alebo počkať s doručením, kým bude k dispozícii všetok Vami objednaný tovar.
Radi Vám tovar zašleme aj do zahraničia, prosím kontaktujte nás s požiadavkou prostredníctvom e-mailu na obchod@vino-port.sk. Budeme Vás informovať o možnostiach a cene prepravy.
V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru vždy ihneď skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte.

Platba za tovar
Platbu je možné zrealizovať bankovým prevodom na základe predfaktúry (proforma), na dobierku alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí.

Predávajúci sa zaväzuje
Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje
Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Reklamácie
Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na obchod@vino-port.sk.
Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami.
Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Reklamácie sú vybavované
– telefonicky – v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 0948 597 967
– e-mailom obchod@vino-port.sk

Vrátenie tovaru
Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako ste si objednali. V takom prípade Vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou Vám vrátime uhradenú cenu za nedodaný tovar.
Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu Výstavná 39, 949 01 Nitra.

Záruka
Záruka na dodaný tovar je max. 2 roky od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

Veľkoobchod
Poskytujeme možnosť veľkoobchodného predaja. Pre bližšie informácie a cenník nás, prosím, kontaktujte na obchod@vino-port.sk alebo na čísle 0948 597 967.

Orgány kontroly
V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj: Staničná 9, P.O. Box 49A, 950 50 Nitra 1  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034  fax. č.: 037/ 7720 024
——————————————-
VINO-PORT.sk je prevádzkovaný firmou PhDr. Viktor Horka. IČO: 47 837 560. Číslo živn.registra: 430-45757, okresný úrad Nitra.